GeziyoruZ

BİZİMLE GEZMEYE VAR MISINIZ??

Muhteşem Yunan Adası Santorini!


Yunan Adaları’nın hepsini görmüş olanların büyük bir çoğunluğu içlerinden Santorini’nin en etkileyici olduğu konusunda hemfikirdir. Gerçekten de, Antik Zamanlar’da meydana gelen büyük bir volkanik patlama sonucunda bu günkü krater görüntüsüne sahip olan Santorini yıl boyu, 1 milyonun üzerinde turistten ve balayı çiftlerinden oluşan bir ziyaretçi akınına uğrar. Evet, Santorini Krateri’nin eşsiz gün batımı manzarası her yaz Avustralya gibi uzak ülkelerden bile gelen bir çok çiftin nikahına fon oluşturur.
73 kilometrekarelik yüzölçümüyle diğer adalara oranla daha küçük bir Ada olan Santorini, gerçekten de muhteşem manzaralara sahip bir coğrafyadır. Ada 3500 yıl öncesine kadar yerli halk Minoanlılar’a ev sahipliği yapmış ve o zamanlar bir daire şeklindeymiş. Bu tarihteyse Ada’daki volkan büyük bir sarsıntıyla patlamış ve bu şiddetin sonucunda Ada’nın ortası sular altına gömülmüş (bazı arkeologlar Kayıp Şehir Atlantis’in burası olabileceğini düşünüyor) ve hilale benzer şekli ile bu günkü Santorini oluşmuş.

Bu olay kızgın lav ve tüfün altında kalan yerli halkın hazin sonu olmuş ancak bu gün gerek benzersiz coğrafi şekli ile, gerek katılaşmış tüflerin altında binlerce yıl çok iyi korunagelmiş arkeolojik kalıntılarıyla Santorini’nin Dünya’da eşi benzeri yoktur ve bu özellikleriyle ülke turizmine hatırı sayılır bir katkıda bulunmaktadır.
Tüm Kiklad Adaları gibi Santorini de bir dönem Türk hakimiyetinde kalmıştı.

Portez Hakkında Geniş Bilgi ve Portekiz Resimleri


DEVLETİN ADI: Portekiz
BAŞŞEHRİ: Lizbon
YÜZÖLÇÜMÜ: 92.082 km2
NÜFUSU: 10.372.000
RESMİ DİLİ: Portekizce
DİNİ: Hıristiyan
PARA BİRİMİ: Esküdo
Avrupa’nın güneybatı ucundaki İber Yarımadasında yer alan ve etrafı İspanya ve Atlas Okyanusu ile çevrili bir ülke. 36°58’ ve 42°09’ kuzey enlemleriyle 6°11’ ve 9°30’ batı boylamları arasında kalan Portekiz’in kuzeyden güneye uzunluğu 560 km, genişliği de 215 km’dir. Kuzey Atlantik’teki Azorlar ve Madeira Adalar grubu Portekiz’e dâhildir.

Târihi

İlk çağlarda İber kabîleleri (Lusitanienler) ile işgâl edilen ülke, M.Ö. 1. yüzyılda Romalıların bir eyâleti oldu. Sonra Vandallar, Süevler (bir Alman kabîlesi), 5. yüzyıldan 8. yüzyıla kadar Vizigotlar tarafından istilâ edildi. 711 yılında ülke Müslümanların eline geçti. Endülüs Emevileri (756-1031), Tevâ’if-i Mülûk (11. yüzyıl) İslâm devletleri kurulup, bölgeye hâkim oldular. Onuncu yüzyıla doğruDouro ve Minho nehirleri arasındaki bölgeye Terra Portucallis ismi verildi. Portucallis, Lâtince Portas (liman) ve Calle (kale) birleşiminden meydana gelmiştir.

Portekiz, 1143’te bağımsız bir krallık oldu. Sınırları Merîniler’e karşı yaptığı savaşlarla genişledi. On üçüncü yüzyıl ortasına doğru bugünkü Portekiz sınırları tamamlandı. Portekizli denizciler 15. yüzyılda dünyâ çapında yayılma gösterdiler. Sonraki yüzyılda Asya,Afrika ve GüneyAmerika’da büyük bir sömürge imparatorluğu kurarak, Avrupa ve Doğu arasındaki ticâretin çoğunu ellerinde tuttular. 1598 yılında Fas şehirlerine karşı açtığı savaşta, Portekiz ağır bir mağlûbiyete uğrayınca, imparatorluk âniden çöktü. Ülkenin zayıflamasından faydalanan İspanya, Portekiz’i 1580’de topraklarına katarak, 1640’a kadar idâre etti.

Portekiz 1688 yılında Lizbon Antlaşmasıyla tekrar bağımsızlığına kavuştu. Fakat Portekiz eski ihtişamını kaybettiğinden İngiltere ile 1703’te, 20. yüzyıla kadar devam eden bir ittifak antlaşması imzâlandı. İngilizlerle müttefik olduğundan 19. yüzyılda Napolyon’a karşı savaşmak zorunda kaldı. Ülke Fransa ile savaş hâlindeyken, 1811’de kral ve âilesi Brezilya’ya sığındı. Bu dönemde imparatorluk çökmeye başladı. 1822’de Brezilya bağımsızlığını îlân edince, Portekiz tek büyük zenginlik kaynağını kaybetti.

On dokuzuncu yüzyılın tamâmı ve 20. yüzyıl başları Portekiz için ekonomik ve siyâsî istikrarsızlık dönemi oldu. Şiddetli partizan mücâdeleler, iç savaşlar ülkeyi kargaşanın içine itti. 1908’de kral katledilerek, iki yıl sonra 1910’da cumhûriyet îlân edildi. On altı yıl devam eden cumhuriyet dönemi oldukça istikrarsız olup, bu dönemde kırk sekiz hükümet kuruldu ve en az yirmi beş darbe teşebbüsü oldu. 1926’da ordu idâreyi ele aldı ve kırk sekiz yıl ülke General Franko tarafından diktatörlükle idâre edildi. 25 Nisan 1974’te hükümet genç subaylar tarafından yapılan bir darbe sonucu işbaşından uzaklaştırılınca, General Antonio de Spinola liderliğinde bir askerî cunta kontrolü eline geçirdi. Başkan Spinola solcu subaylardan gelen baskı sonucu, aynı yılın Eylül ayı sonunda istifâ etmek zorunda kaldı. Nisan 1975’te demokratik partiler oyların % 64’ünü kazanmasına rağmen, Sovyetlerce desteklenen komünist parti tesirini arttırdı. Bankalar, sigortalar ve sanâyi devletleştirildi. 1976’da yürürlüğe giren yeni Anayasada sosyalizme geçiş hedefi açık bir şekilde de ortaya kondu. Yeni Anayasanın ardından yapılan genel seçimlerde hiçbir parti çoğunluğu elde edemedi. Sosyalis Partisi Genel Başkanı Mário Soares bir azınlık hükümeti kurdu. Cumhurbaşkanlığına Genelkurmay Başkanı Antánio Ramalho Eones seçildi. Mário Soares başkanlığındaki hükümet 1977 Aralığında istifâ etti. Ocakta kurulan koalisyon hükümeti ve bunun ardından kurulan bir dizi koalisyonlar da kısa ömürlü oldu. 1980’de yapılan seçimlerden sonra merkez sağ eğilimli Demokratik İttifak, büyük çoğunlukla iktidara geldi. Bu hükümet anayasada büyük değişiklikler yaptı ve sivil yönetime geçiş yolunu açtı. 1982’de başgösteren hükümet krızi üzerine Cumhurbaşkanı erken seçim kararı aldı. 1983 Nisanında yapılan seçimlerde birinci parti durumuna gelen Portekiz Sosyalist Partisi, Sosyal Demokrat Partiyle koalisyon kurdu. Portekiz 1 Ocak 1986’da AET’ye alındı. Soares, 60 yıllık bir aradan sonra 1986 Şubatında ilk sivil cumhurbaşkanı seçildi. Temmuz 1987’de yapılan seçimlerde Sosyal Demokrat Parti sandalye sayısını büyük oranda arttırması, kurulan koalisyon hükümetinin istikrarlı olmasını sağladı. 1991’de yapılan seçimlerde Sosyal Demokrat Parti yine ilk sıradaki yerini korudu.

Fizikî Yapı

Portekiz çoğunlukla alçak ve orta yükseklikte arâzilerle kaplıdır. Toprakların % 70’ten fazlasının deniz seviyesinden yüksekliği 400 metrenin altındadır. Tagus Nehri ülkeyi birbirinden farklı iki bölgeye ayırır. Tagus Nehrinin kuzeyi büyük ölçüde dağlıktır. Bilhassa Douro Nehrinin kuzeyinde arâzinin % 90’ı 400 metrenin üstündedir.

Büyük yaylalar derin vâdilerle yarılmıştır. Bâzı yerlerde dağlar denizden 50 km içerde 910 m yüksekliği aşarlar. Douro ve Tagus nehirleri arasında üçgen biçiminde bir kıyı ovası yer alır ve iç kesimde birkaç geniş vâdi mevcuttur. İspanya’ya doğru uzanan Serra de Estrela Sıradağı Torre’de (Portekiz’in en yüksek tepesi) 1991 metre yüksekliğe ulaşır. Bu bölgeden Atlas Okyanusuna dökülen Tagus ve Douro dışındaki diğer büyük nehirler, kuzeyde İspanya sınırının bir kısmını teşkil eden Minho, Mondego ve Zezere’dir. Tagus Nehrinin güneyindeki toprakların yaklaşık % 60’ı 200 m’nin altındadır. Burası dalgalı ovalar ve alçak yaylalarla kaplı bir bölgedir. Yüksek tepelere nâdir rastlanır ve sâdece Serra de Sâo Mamede isimli bir dağ silsilesi 900 m’yi aşar. Bu bölgedeki tek büyük nehir kuzey-güney istikâmetinde akarak geniş bir vâdi meydana getirip ülkenin güneydoğu ucundan Atlas Okyanusuna dökülen Guadiana Nehridir.

İklim

Portekiz’in kuzeyinde ılıman (mûtedil), güneyinde ise sıcak bir iklim hüküm sürer. Kış boyunca batıdan yağmur getiren soğuk rüzgârlar eser. Fakat yaz yaklaşınca güneyden sıcak kuru hava dalgası gelir ve pek az yağmur yağar. Kuzey kısmı güneye nazaran daha soğuk bir iklime sâhip olduğu gibi, senenin çoğu günlerinde batıdan esen okyanus rüzgârlarına mâruz kaldığından daha çok yağış alır. Tagus Nehrinden güneye doğru gidildikçe yağış azalır ve sıcak-kurak yaz uzun süre devam eder.

Portekiz kıyısında sıcaklıklar hemen hemen her yerde aynıdır. Batı kıyısının ortasında bulunan Lizbon şehrinde sıcaklıklar, Ocak ayında ortalama 7°C ilâ 15°C arasında, temmuzda 18°C ilâ 28°C arasında değişir.

Tabiî Kaynakları

Portekiz’in yakaşık % 35’i ormanlıktır. Ormanların % 90’ı meşe ağaçları ile kaplıdır. Diğer önemli ağaçlar kestâne, incir, keçiboynuzu ve bâdemdir. Portekiz meşeden şişe mantarı yapmada dünyâda birinci sırada yer alır. Vahşî hayvanların çoğu, yabânî tavşan ve tilki gibi küçük türdendir. Geyik dağlık bölgelerde bulunur. Yeraltı zenginlikleri tungsten, bakır, demir, mermer, granit ve arduvazdır.

Nüfus ve Sosyal Hayat

10.372.000’lik bir nüfûsa sahip olan Portekiz’de halk etnik yapı bakımından farklılıklar arz etmez. Portekizlilerin çoğu Avrupa boy ortalamasından biraz kısa, kara gözlü ve siyah saçlıdır. Bugünkü ülke nüfûsunu meydana getiren insanlar, değişik zamanlarda İber Yarımadasına gelen insanların karışmasından meydana gelmiştir. Bunlar Keltler, Fenikeliler, Kartacalılar, Romalılar, Yahûdîler, Germen kabîleleri, Araplar ve Berberilerdir.

Portekizliler 15. yüzyıldan beri dünyânın çok yerlerine göç etmektedir. Hükümet iş gücünü muhâfaza edebilmek için 1960 yıllarında göçü ciddî olarak yasak etmiştir. Bununla berâber çoğu genç olan binlerce Portekizli kânunsuz olarak ülkeyi terk etmeye devam etmekte, daha fazla ücret için Fransa ve diğer Batı Avrupa ülkelerine kaçmaktadır. Aynı zamanda köylerden yeni sanâyisi olan şehir merkezlerine göç vardır. En önemli şehir batı kıyısının ortasında yer alan başşehir Lizbon olup, nüfûsu 2.063.000’dir. Diğer önemli şehirleri Oporto, Amadora, Coimba, Borreiro, Braga, Almada veCoimbra’dır.

Ülkenin resmî lisânı Portekizce olup, şive farklılıkları halkın birbirleriyle anlaşmasında herhangi bir güçlük çıkarmaz. Nüfûsun % 98’i Roma katoliği olup, ancak birkaç bin Protestan ve az sayıda Yahûdî vardır.

Portekiz’de ilköğretim mecbûrî olup, 6 yaşından îtibâren başlar. Okuma-yazma oranının % 70 olduğu ülkede, yüksek tahsil Lizbon, Oporto ve Coimbra üniversitelerinde, Lizbon Teknik ve Katolik Üniversitesinde ve değişik enstitülerde yapılır.

Siyâsî Hayat

1976 Nisanında yürürlüğe konulan yeni anayasa ile sosyalist bir yönetim içine girenPortekiz, 18 idârî bölgeye ayrılmıştır. Başlıca yönetim organları cumhurbaşkanı, ihtilal konseyi ve hükümettir. İhtilâl konseyi 4 komutan ve silâhlı kuvvetlerden seçilen 14 subaydan meydana gelmiştir. Portekiz NATO’ya üyedir.

1980’de yapılan seçimleri büyük çoğunlukla Merkez-sağ eğilimli Demokratik İttifak kazandı. Yeni hükümet, anayasada bir sürü değişiklik yaparak sivil yönetime geçiş yolunu açtı. 1985 Ekiminde yapılan seçimleri serbest piyasa ekonomisini savunan Sosyal DemokratParti kazandı. 1986 Şubatında Mário Soares Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanarak 60 yıllık bir aradan sonra ilk sivil Cumhurbaşkanı oldu. Aynı yıl Portekiz AET’ye alındı.1989’da yapılan değişiklikle sosyalizmle ilgili ifadeler anayasadan çıkarıldı.

Ekonomi

Portekiz Avrupa’nın en az gelişmiş ülkelerinden biri olup, ülkede hayat seviyesi düşüktür. Çalışan nüfusun % 31’i tarım, % 35’i sanâyi ve ticâret, % 34’ü çeşitli hizmetlerde çalışır. İmâlât ve inşâ sanâyii brüt millî hâsılanın beşte ikisinden fazlasını sağlar. Tarım ise, brüt millî hâsılanın ancak üçte birini temin eder.

Portekiz’de önceden beri gıdâ sanâyii, tekstil, mobilyacılık ve inşaat sektörü önemli bir yer tutar. Gıdâ sanâyiiyle ilgili olarak değirmencilik, şeker, balık konserve ve zeytinyağı fabrikaları bulunur. Tekstil sanâyiinin ana ürünleri pamuk, bükülmüş yün iplik ve elbisedir. Giyim sanâyiiyle bağıntılı olarak ayakkabı imâlâtı da gelişmiştir. Orman zenginlikleri; kâğıt hamuru, kâğıt, şişe mantarı, zift, reçine, neft yağı üretiminde ve bilhassa mobilyacılıkta kullanılır.

Yeni sanâyi dallarının en önemlilerinden biri elektronik makinalar ve yardımcı parçalarıdır. Petrol rafinerilerinin kurulması, petro-kimyâ sanâyiinin gelişmesini sağlamıştır. Ufak çapta demir ve çelik sanâyii mevcuttur. Gemi yapımı ve gemi tamir tesisleri Portekiz’i bu sektörde Avrupa’da birinci yapmıştır.

Portekiz arâzisinin yaklaşık % 55’i tarıma elverişlidir. Ekilebilir toprakların çoğunda tahıl (buğday ve çavdar) yetiştirilir. Fakat randıman, çoğu yerlerde toprak verimsiz ve erozyona mâruz kaldığından düşüktür. İşgücü, bilhassa güneyde yetersizdir. Ülke buğday ve diğer tahılları ithâl etmek zorunda kalmaktadır.

Portekiz’de asma bahçeleri ekilen toprakların % 10’unu kaplar. Ülkede zeytinyağı üretimi de ileri durumdadır. Meyve ağaçları olarak ülkenin kuzey yarısında elma ve armut, güneyde portakal yetişir.

Portekiz’de mâden yatakları çok çeşitliyse de, çoğu yetersiz seviyede ve ulaşılması güç yerlerdeveya fon yetersizliğinden istenilen derecede işletilememektedir. Çıkarılan önemli mâdenler tungsten, demir, kükürtlü bakır, mermer, granit ve arduvazdır. Portekiz, ihtiyâcı olan petrolün hepsini ithâl etmektedir.

Portekiz bükülmüş yün iplik, kumaş, elbise, konserve balık, şişe mantarı, kâğıt hamuru ve kâğıt, elektrik âletleri ihraç eder. Portekiz ticâretinin çoğunu üyesi olduğu Avrupa Ortak Pazarı ülkeleriyle yapar.

Portekiz’de karayolları51.953 km’dir. Bunun 44.680 km’lik kısmı asfalt kaplanmıştır. Demiryolları 3600 km olup, diğer Batı Avrupa ülkelerine nazaran geridedir. Havayolu ulaşımı 13 havaalanından sağlanmaktadır. Portekiz ticâret filosu nüfûsuna nispetle büyük olup, 750.000 tonilâto kapasitesindedir.


Finlandiya’ya Vize Başvurusu Nasıl Yapılır??


Vize başvurusu için yeterli zaman ayrılmalıdır. Vize başvurularının sonuçlanma süresi  genelde 10 iş günüdür ancak bazı durumlarda işlemler bir aydan fazla bir süre  alabilir. Vize başvurusunun değerlendirilebilmesi için, başvuran kişinin Başvuru Formu’nu doldurup imzalaması gerekmektedir. Başvuru formu buradan basılabilir (Acrobat reader’a gereksinim vardır) veya Büyükelçilik’ten temin edilebilir. Başvuru formunuz ve beraberinde getirmeniz gereken belgeler:

Teslim ettiğiniz başvuru formlarını eksiksiz olarak doldurmaniz gerekmektedir.

Başvurularda aşağıdaki yer alan belgelerin eksiksiz ve orijinal olarak getirilmesi gerekmektedir, aksi takdirde başvurunuz kabul edilmeyecektir. Orijinali olmayan evraklar dikkate alınmayıcaktır.

Bütün başvuru sahiplerinin getirmesi gerekli olan genel evraklar:

Gereken evrakların listesi buradan basılabilir (Acrobat reader’a gereksinim vardır) veya Büyükelçilik’ten temin edilebilir. 

 Orijinal ve eksiksiz doldurulmuş ve imzalı başvuru formu
 Bir adet yeni çekilmiş fotograf ( 47mmx36 mm / yüz uzunluğu 32mm- 36 mm)
 Başvuru ücretinin 60 Euro’luk banka dekontu. Ücretler önceden banka hesabına (Euro) yatırılacaktır ve olumsuz cevaplarda iade edilmeyecektir. Schengen vizeleri, Avrupa Birliği vatandaşlarının eşlerine ve bakmakla yükümlü oldukları kişilere ücretsiz olarak verilmektedir. Başvuru sahibinin yakınlık derecesini başvuru sırasında belgelemesi gerekmektedir.
 Geçerli pasaport ve pasaport fotokopileri. Pasaportun vize bitim tarihinden itibaren en az üç ay geçerli olması gerekmektedir. Fotokopilerinde şahsi bilgiler içeren, vize ve damgaların olduğu bütün sayfalar yer almalıdır.
 Orijinal kimlik ve fotokopileri
 Orijinali bir ay’dan eski olmayan nüfüs kayıt örneği (anne, baba ve tüm kardeşleri evli iseniz es ve çocukları da gösteren ayrıntılı aile toplum kağıdı)
 20 ile 30 yas arasındakı erkekler için orijinal askerlik durumunu gösteren belge
 18 yasının altındaki kişiler yalnız seyahat ediyorlar ise anne ve babanın her ikisinden de yazılı orijinal noter tastıklı izin belgesi. Eğer anne veya babanın biri çocuk ile seyahat ediyor ise, seyahat etmeyen veliden yazılı orijinal noter tastikli izin belgesi.
 Başvuru sahibi okuyor ise okul idaresinden alınmış orijinal öğrenci belgesi
 Başvuru sahibi emekli ise emeklilik durumunu gösteren orijinal belgeler ve fotokopileri
 Başvuru sahibi çalışıyor ise:

İşverenden orijinal iş seyahati veya yıllık izin belgesi – içeriğinde başvuru sahibinin görevi, çalıştığı süre ve iş seyahatinin veya yıllık izinin sonunda tekrar işe başlıyacağı hakkında bilgi olması şarttır.
Orijinal muhasebe tasdikli son 4 aylık maaş bordrosu
Orijinal SSK hizmet dökümü
‘aslı gibidir’ damgalı muhasebe tasdikli İşe giriş bildirgesi
 Başvuru sahibinin kendisine ait bir işyeri var ise:

Şirketinin orijinal başlıklı kağıdına yazılmış seyahat sebebi ile ilgili bilgiler içeren bir dilekçe
Orijinal Bağkur veya SSK belgeleri
Orijinal Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti
Orijinal Faaliyet Belgesi
Orijinal Vergi Levhası ve fotokopiler / veya orijinal noter tasdikli fotokopisi
Orijinal İmza sirküleri ve fotokopiler / veya orijinal noter tasdikli fotokopisi
Orijinal Ticaret Sicil gazetesi ve fotokopiler / veya orijinal noter tasdikli fotokopisi
 Orijinal gelir ve geçim durumunu gösteren güncelleştirilmis belgeler ( banka cüzdanı orijinali ve fotokopisi, kredi kartının son kredi limitini gösteren hesap ekstresi ve fotokopisi vb.)
 Uçak bileti rezervasyonu
Finlandiya’da oturan akraba ve arkadaş ziyareti için getirilmesi gerekli olan ek evraklar:

 Tarafınıza gönderilmiş olan orijinal davet mektubu. 3 aydan eski olmaması gerekmektedir. (Fax veya E-posta ile yollanmış davetler kabul edilmemektedir)
Finlandiya’ya turistik ziyaret için getirmesi gerekli olan ek evraklar:

 Otel tarafından teyit edilmiş otel rezervasyonu
 Seyahat agentasının başlıklı kağıdına yazılmış Tur programı
 Seyahat agentasının orijinal Faaliyet Belgesi
Finlandiya’ya ticari amaçla gidecekler için getirilmesi gerekli olan ek evraklar:

 Tarafınıza gönderilmiş olan orijinal davet eden şirketinin başlıklı kağıdına yazılmış seyahat sebebi ile ilgili bilgiler içeren bir davet mektubu. 3 aydan eski olmaması gerekmektedir. (Fax veya E-posta ile yollanmış davetler kabul edilmemektedir)
 Çalıştığınız şirketinin orijinal başlıklı kağıdına yazılmış seyahat sebebi ile ilgili bilgiler içeren bir dilekçe
 Orijinal Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti
 Orijinal Faaliyet Belgesi
 Orijinal Vergi Levhası ve fotokopiler / veya orijinal noter tasdikli fotokopisi
 Orijinal İmza sirküleri ve fotokopiler / veya orijinal noter tasdikli fotokopisi
 Orijinal Ticaret Sicil gazetesi ve fotokopiler / veya orijinal noter tasdikli fotokopisi
Vize, ancak istenen tüm belgelerin teslim edilmesinden sonra işleme konulacaktır. Büyükelçilik yetkilisi gerekli gördüğü hallerde ek döküman talebinde bulunabilir. Türk vatandaşı olmayanlar için başka belgeler de istenmektedir. Başvuru esnasında tüm belgeler ibraz edilmelidir. Fax yolu ile evrak kabul edilmeyecektir. Eksik evraklar başvurunuzu olumsuz etkileyebilir.

Schengen vizesi (FİNLANDİYA)


Finlandiya, 25 Mart 2001 tarihinden itibaren Schengen Anlaşması uyarınca vize ve sınır kontrol işlemlerini yürürlüğe koymuştur. Schengen Sahası, Avusturya, Belçika, Danimarka, Yunanistan, Finlandiya, Fransa, Almanya, İzlanda, İtalya, Luksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, İspanya ve İsveç’i kapsamaktadır. Bir Schengen Devleti tarafından verilen vize, vize sahibine bütün Schengen devletlerine seyahat ve kalma imkanı vermektedir.

Schengen Devletleri’ni ziyaret etmek isteyen bütün Türk vatandaşlarının vize almaları gerekmektedir.

Bununla beraber, hususi, hizmet veya diplomatik pasaport sahipleri 90 günü aşmamak kaydıyla vize almadan Schengen sahasını ziyaret edebilmektedirler. Eğer çalışmak için gidiliyorsa, çalışma izni almak gerekmektedir.

Vize, Schengen sahasına girişi ve orada kısa bir müddet kalmayı sağlayan (vizenin geçerliliği süresince) bir izin belgesidir. Vize sahibi olan kişi, bir veya birkaç Schengen devletinde, vizenin geçerliliği boyunca, devamlı olarak veya çeşitli sürelerde kalabilir; yalnız bu süre Schengen sahasına girişinden itibaren altı ay içinde 90 günü aşamaz. Aynı şekilde, vize sahibi bir, iki veya daha çok sayıda giriş yapabilir. Vize başvurusunda bulunurken, istenilen kalış süresi ve kaç giriş yapılmak istendiği belirtilmelidir.

Schengen vizesi başvurusu esas gidilecek ülkenin büyükelçiliği veya konsolosluğuna yapılmalıdır. Mesela Finlandiya’ya gidilecekse, Finlandiya büyükelçiliği veya konsolosluğuna başvurulmalıdır.Bu seyahat sırasında bir esas ülke yoksa veya birkaç Schengen ülkesine gidilecekse, ilk ülkenin diplomatik misyonuna müracaatta bulunulmalıdır.

Eğer Schengen ülkelerinden biri tarafından verilmiş oturma iznine sahipseniz, Schengen sahası içinde seyahat etmek için ayrıca vize almanıza gerek YOKTUR. Oturma izni sahibine 90 günlük bir kalış hakkı sağlar. Schengen Anlaşması’ndan önce verilen ulusal oturma izinleri, Schengen ülkelerini ziyarette vize gibi kullanılamaz.

Schengen vizesi sahipleri, yine de kontrola tabidirler ve geçerli vizeleri olsa dahi, Schengen ülkelerine girmeleri garantili değildir.

Finlandiya’ya Giden Bir Göçmen Nelere Gereksinim Duyar???


 • Oturma İzni (oleskelulupa). Finlandiya’da çalışmayı düşünüyorsanız, aynı zamanda çalışma izninizin olma zorunluluğu bulunmaktadır. Konuya ilişkin ek bilgileri, Bilgi Bankası’nın İzin Konuları başlıklı sayfasında bulacaksınız.
 • Yaşanacak Konut. Konuya ilişkin bilgiler Konut başlıklı sayfalarda bulunmaktadır.
 • Nüfus Dairesinden (maistraatti) edinilecek Birey Kimlik Numarası (henkilötunnus). Bağlı bulunduğunuz ilçenin Nüfus Dairesine bildirimde bulunun. Burada Finlandiya’da ikâmet ediyor olarak kaydedileceksiniz. Size aynı zamanda bir kimlik numarası verilecektir. Nüfus Dairesine giderken pasaportunuzu ve oturma izninizi yanınıza alın. Evliyseniz, evliliğinizi kanıtlayan belgeyi de yanınızda bulundurmanız gerekmektedir. Çocuklarınız varsa, çocuklarınızın doğum belgelerini de yanınıza almanız gerekir.
 • Kela Kartı (Kela-kortti).Kela’dan, diğer adıyla Halk Emeklilik (Sosyal Güvenlik) Kurumu’ndan (Kansaneläkelaitos) edinilecek kart. Kela kartıyla, Finlandiya’daki sosyal güvenlik kapsamında yer alma hakkınızın olduğunu kanıtlamaktasınız. Kela kartını, Finlandiya’da sürekli olarak yaşıyorsanız edinebilirsiniz. Finlandiya’ya göç eden her birey hakkında, o bireyin sosyal güvenliğe ilişkin olarak bir karar verilir. Bu kararı, başvuruyu yapan kişinin bağlı olduğu Kela bürosu vermektedir. Kela kartına ilişkin ek bilgiyi Kela’nın internet sayfalarından edinebilirsiniz.  
 • Vergi Dairesinden Edinilecek (verotoimisto) Vergi Kartı (verokortti). Vergi kartı edinmek üzere başvuru yaptığınızda, birey kimlik numarasına ya da Nüfus Dairesinden verilmiş olan geçici kimlik numarasına gereksiniminiz vardır. Bilgi Bankası’nın Vergilendirme başlıklı internet sayfalarında, vergilendirme sisteminin Finlandiya’da nasıl işlediğine ilişkin ek bilgiler bulabilirsiniz.
 • Banka Hesabı. Maaşlar çoğu zaman hep bankaya yatırılmaktadır. Farklı bankaların hizmetleriyle tanışın. Faturaları ödemenin değişik yolları bulunmaktadır (banka atm makineleri, internet, telefon, vb.). Bir banka hesabı açtığınızda, yanınızda pasaportunuzun ya da başka bir resmi kimlik belgenizin bulunması gerekir. Günümüzde özel olarak düzenlenmiş yabancı pasaportu da kimlik belgesi olarak kabul görmektedir. Konuya ilişkin ek bilgi.
 • Elden gelecek en kısa zamanda edinilecek bir Telefon Numarası. Telefon, Finlandiya’da son derce önemli bir iletişim kurma aracıdır. Değişik telefon şebekesi firmalarının size sunduğu olanaklarla tanışın. Telefon ücretleri arasında büyük farklılıklar bulunabilir.
 • Fince ya da İsveççe öğrenme olanağı. Finlandiya’nın iki resmi dili vardır, Fince ve İsveççe. Konuya ilişkin ek bilgileri Fin dili başlıklı sayfalardan edinebilirsiniz.
 • Finlandiya da geçerli olan Sürücü Belgesi (ajokortti). Değişik ülkelerden alınmış sürücü belgelerinin geçerliği konusunda değişik kurallar bulunmaktadır. Genellikle, yabancı bir ülkeden alınmış sürücü belgesini en geç bir yıl içinde  Finlandiya sürücü belgesiyle değiştirmek gerekir.  Sürücü belgesine ilişkin ek bilgileri Polis’in (poliisi) internet sayfalarından elde edebilirsiniz. Polis’in Finlandiya’da başka ne tür hizmetler verdiğini Bilgi Bankası’nın Polis sayfalarında bulabilirisiniz.
 • En yakın sağlık merkezinin nerede olduğuna ilişkin bilgi. Hastalandığınızda başvurmanızda yarar bulunan ilk yer sağlık merkezidir. Finlandiya Sağlık Hizmetleri konusunda daha ayrıntılı bilgiyi, Bilgi Bankası’nın Sağlık başlıklı sayfalarından alabilirsiniz.
 • Vatanınızla İletişime Geçme. Finlandiya’da posta pullarını postanelerden, büfelerden ve de bazı dükkanlardan satın alabilirsiniz. Telefon kartları daha çok büfelerde satılmaktadır. Telgraf ya da fakslarınızı ücret karşılığında postanelerden ya da postaneyle anlaşmalı posta noktalarından gönderebilirsiniz. İlçe kitaplıklarında kitaplık kartınızın bulunması koşuluyla interneti ücretsiz kullanma olanağınız vardır. Ayrıca birçok kahvede interneti kullanma olanağınız bulunmaktadır.

  Kayıp olan bir yakınınızla iletişim kurmak istiyorsanız, Kızılhaç kişi bilgi ağı servisinden ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. Kızılhaç’ın ve Kızılay’ın bilgi ağı, 170’den fazla ülkedeki insanlar arasında ileti ve bilgi toplamakta ve iletmektedir.

 • Birçok kişi, kendi dinlerinin yükümlülüklerini nerede ve nasıl yerine getirebilecekleri konusunda bilgi edinmek istemektedir. Ayrıntılı bilgilere Finlandiya’da Dinler (Uskonnot Suomessa) sayfalarından ulaşabilirsiniz.

Finlandiya’da Oturma İzni***


Oturma izni ve vize Finlandiya’ya gelmek amacıyla düzenlenmektedir. Yabancılar Dairesi’nin (Ulkomaalaisvirasto) internet sayfalarından, hangi durumlarda oturma izninin verildiğine ilişkin bilgileri alabilirisniz. Bu izinler çoğunlukla ücret karşılığında düzenlenmektedir.

Eğer İsveç, Norveç, Danimarka ya da İzlanda (Kuzey Ülkeleri) vatandaşıysanız, Finlandiya’ya serbest giriş yapabilir ve oturma iznine gerek duymadan Finlandiya’da ikâmet edebilirsiniz. Temel kazanç kaynağınız olacak bir işe girmeniz durumunda, çalışma izni almanıza da gerek yoktur.

Eğer bir AB ya da ETA ülkesinin vatandaşıysanız, yetkililerin hakkınızda herhangi özel bir işlem sürdürmesine gerek kalmadan üç ay süreyle Finlandiya’da yaşayabilir, çalışabilir, mesleki staj yapabilir ya da eğitim görebilirsiniz. Finlandiya’da daha uzun bir süre kalacaksanız, Finlandiya’daki ikâmet etme hakkınızı kayıtlara geçirtmeniz gerekmektedir. Bilgi Bankası’nın Avrupa Birliği Vatandaşları başlıklı internet sayfasına bakınız.

AB ya da ETA ülkelerinin dışındaki herhangi bir ülkenin vatandaşıysanız ve Finlandiya’ya üç aydan daha uzun bir zaman kalmak üzere geliyorsanız, genellikle oturma izni almaya gereksiniminiz vardır. Finlandiya’da çalışacaksanız, çoğunlukla çalışanlara verilen oturma iznini almanız gerekir. Konuya ilişkin olarak, Bilgi Bankası’nın Çalışmak İçin Finlandiya’ya başlıklı internet sayfasına bakınız.

Vize (viisumi) yalnızca,Finlandiya’ya yapılacak olan kısa ziyaretler amacıyla düzenlenir. Böylesi kısa bir ziyaret en fazla üç ay sürebilir. Örneğin, Finlandiya’ya turist olarak, iş gezisi ya da kongre gezisi için giriş yapacak olan bir yabancının vize alması gerekir. Vize başvuruları genellikle başvuru sahibinin vatandaşı olduğu ülkede bulunan Finlandiya diplomatik temsilciliğine yapılır.

Bazı ülkelerle Finlandiya arasında vize muafiyet anlaşması bulunmaktadır. Bu ülkelerin vatandaşlarının Finlandiya’ya girişlerinde vize almış olma zorunluluğu yoktur.

BRANDENBURG


Brandenburg, Almanya’nın eyaletlerinden birisidir.

1050 yılık tarihi olan Brandenburg/Havel şehri üç bölümden oluşmaktadır. Altestadt (Eski Şehir), Neuestadt (Yeni Şehir) ve Dominsel (Katedral adası). Eski ve Yeni Şehir Havel tarafından ikiye ayrılır. Her iki ana kapi Kuleleri, geriye kalan Set duvarı ve ayrıca Şehır duvarı eski Gotik şehirleri hatırlatır. Neustadt (Yeni Şehir) bölümünde bulunan ve 1401 yılında inşaa edilen St. Kaharinen Kilisesi buna etkileyici bir örnektir. Altestadt (Eski Şehir) kısmında bulunan St. Gotthardt Kilisesi de St. Katharinen Kilisesinden sonra inşaa edilmiştir. Bunların inşaasında Backstein (bir taş türü) kullanılmıştır. Belediye binasinin önünde de taştan yapılmış bir Roland vardır. 15. yy’da şehrin simgesi olarak dikilen heykel 5 metreden daha yüksektir.

Şehrin asıl merkezi olan Katedral adası (Dominsel) Brandenburg’un Katedral St. Peter ve Paul’a ait en eski binasi bulunur. Şehir içerisinde 400’ün üzerinde anıt değerinde bina vardır ve Brandenburg şehri Brandenburg eyaletinin en fazla anıtı ve tarihi binasi olan şehridir. Şehir içindeki tarihi binalarin yarısından fazlası yeniden inşaa ya da restore edilmektedir.

Bach ünlü “Brandenburg konçertolarını” burada bestelemiştir.

Brandenburgun şehrinin manzarasını başlıca Havel (gol ve su kolarından oluşur) oluşturmaktadır. Ormanlar, çimenler ve irili ufaklı göller sizi spor yapmaya ve dinlenmeye davet eder. Kış fazla fırsat sunmamasına rağmen donmuş göllerin üzerinde paten ya da Marienberg (Dağ) kızakla kayabilirsiniz. Sıcak havalarda seçmesi güç olan; yelken açabilir, Motor Bot kullanabilir ya da kayıkla kürek çekebilir, oltayla balık tutabilir ya da yüzebilirsiniz. Brandenburg içindeki ve dışındaki göller sadece su sporları için çekici değildir, ayrıca çekici göl kıyıları sizi dinlenmeye davet eder. Tabii ki yürüyüş yapmak ve bisiklet sürmek isteyenlere de güzel yerler ve olanaklar vardır. At binicileri ve hava sporları yapanlar da yeterli koşullar bulabilmektedir. Golf yapanlar icin de yakındaki golf sahasına gidebilirler.

Brandenburg’da ne yapılabilir? [değiştir]

Brandenburg’da ziyaret etmek için çeşitli ve ilginç müzeler vardır. Örneğin Endüstri Müzesi, Katedral Müzesi, Kriminal ve İşkence Müzesi, Nostalji Müzesi vb… Brandenburg çevresini keşfetmek icin bisiklet, kano ya da yelkenli tekne kiralanabilir.

Şehri degişik açılardan görüp tanımak için en çok bilinen Havel çevre turu yapılabilir.

ALmaNya’nın EyAlet HaRİtaSı


BAVYERA


Bavyera (Alm. Bayern, Freistaat Bayern) Almanya’nın güneydoğusunda bir eyalet. Başkenti Münih’tir. Diğer önemli kentleri ise Augsburg, Nürnberg, Regensburg, Bamberg, Passau’dur.

Almanya’nın en zengin ve işsizlik oranı çok düşük bir eyaletidir. Bavyeraca (Alm. Bairisch) adında bir Almanca lehçesi konuşulur.

1962 yılından günümüze kadar CSU-Partisi Bavyera Eyalet meclisinde 2/3 çoğunluğunu korumuştur. Eyalet başkanı 17 Temmuz 1993’te seçilen Edmund Stoiber`dir (CSU). Stoiber Türkiye`nin AB üyeliğine karşı izlediği politikasıyla tanınmaktadır.

Baden-Württemberg


Baden Württemberg Güneybatı Almanya’da bir eyalettir. Nüfusa ve alana göre üçüncüdür. Başkenti Stuttgart’dır. Diğer önemli kentleri ise, Konstanz, Freiburg, Karlsruhe, Mannheim,Tübingen ve Heidelberg’dir. Almanya’nın en zengin eyaletlerinden birisidir ve işsizlik oranı %5’in altındadır. Almanya’nın otomobil endüstrisinin büyük bir bölümünü oluşturan firmalar bu eyalette bulunmaktadırlar. Ayrıca eğitim kalitesinin en yüksek olduğu eyaletlerden biridir. Yoğun şivenin konuşulduğu bir eyalettir. Özellikle Badisch ve Schwaebisch konuşulur. Eyalet batıda Fransa, güneyde İsviçre, kuzeyde Hessen, doğuda ise Bavyera ile komşudur.

Başlıca Kentleri

 • Stuttgart
 • Mannheim
 • Heidelberg
 • Karlsruhe
 • Konstanz
 • Calw
 • Ludwigsburg
 • Esslingen a.N.
 • Baden-Baden
 • Freiburg im Breisgau
 • Tübingen
 • Göppingen
 • Heilbronn